Ochrana súkromia

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Predávajúci a WHITE & WEISS požadované osobné údaje od Kupujúceho využívajú len k zabezpečeniu realizácie Objednávky Kupujúceho a pre potreby vlastného marketingu.

2. Predávajúci a WHITE & WEISS sa zaväzujú osobné údaje poskytnuté Kupujúcim chrániť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

3. Predávajúci a WHITE & WEISS osobné údaje poskytnuté Kupujúcim neposkytujú tretím osobám, okrem prípadov, pri ktorých je to priamo uvedené alebo ak je to nevyhnutné.

4. Kupujúci odoslaním Objednávky udeľuje Predávajúcemu a WHITE & WEISS v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie svojich osobných údajov, uvedených v Objednávke, za účelom realizovania Objednávky a na účely vymedzené v tomto článku.

5. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu a WHITE & WEISS súhlas podľa ods. 4 tohto článku dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať.