AKO NAKUPOVAŤ

Radi vám priblížime spôsob draženia umeleckých diel.  Dražiť diela je možné: osobne na aukcii, po telefóne alebo podaním dražobného limitu.

1 Draženie osobne
Dražba na aukcii si vyžaduje registráciu dražiteľa. Registrácia dražiteľov je prístupná pre osobnú účasť hodinu pred začatím aukcie priamo na mieste. Je podmienená registráciou dražiteľa, teda poskytnutím údajov (mena alebo firmy), za ktorú bude dražiteľ na aukcii dražiť. A poskytnutím ďalších údajov potrebných na vystavenie faktúry (rod. č. alebo pre firmy IČO a IČ DPH). Pri registrácii obdrží dražobník číslo za zálohu 5 eur, ktorá mu bude po dražbe vrátená.

2 Draženie po telefóne
Dražba po telefóne je uskutočnená bez priamej osobnej prítomnosti dražiteľa, ten však môže byť prítomný na aukcii prostredníctvom telefónu. Na dražbu po telefóne je nutné vyplniť formulár, ktorý obsahuje registračné údaje jedinca alebo firmy, zoznam položiek, ktorý chce dražiteľ dražiť a telefónne číslo, na ktorom bude dražiteľ zastihnuteľný počas aukcie. Vypísaný a podpísaný formulár je potrebné doručiť osobne alebo emailom dražobnej spoločnosti najmenej 3 hodiny pred dražbou. Počas aukcie vás bude kontaktovať zriadenec aukčnej spoločnosti cez telefón a ten bude s vami naživo dražiť v dražobnej sále. Úspešnosť vašej dražby sa dozviete priamo počas aukcie.

3 Draženie v neprítomnosti a podanie limitu
Podanie limitu na dražbe je ďalší spôsob ako sa zúčastniť na aukcii bez osobnej prítomnosti a bez osobnej komunikácie pri dražení. Na podanie dražobného limitu je potrebné vyplniť formulár, ktorý obsahuje registračné údaje jedinca alebo firmy, zoznam položiek, ktorý chce dražiteľ dražiť a finančný strop, za ktorý je dražiteľ v neprítomnosti ochotný umelecké dielo vydražiť. Vypísaný a podpísaný formulár je potrebné doručiť osobne alebo emailom dražobnej spoločnosti najmenej 24 hodín pred konaním aukcie. Úspešnosť vašej dražby sa sa dozviete po ukončení aukcie, kedy vám ju oznámime telefonicky.

4 Provízia aukčnej spoločnosti
Dražené položky a jej najnižšie podanie (cena uvedená v katalógu) predstavuje hodnotu diela, ktorá sa môže na aukcii dražením zvyšovať. Jednotlivé položky sa teda dražia v sále bez provízie aukčnej spoločnosti. Tie sú priúčtované vo výške 20 % k výslednej kúpnej cene diel(a).

5 Provízia aukčnej spoločnosti
Platbu za vydražené diela je potrebné uskutočniť len bankovým prevodom. Platba v hotovosti nie je možná. Splatnosť dražobnej ceny je 7 dní. Vlastnícke právo k dielu na jeho prevziatie vzniká vydražiteľovi až po uhradení dražobnej ceny v plnom rozsahu.

6 Poaukčný predaj
Poaukčný predaj je predaj nevydražených diel po aukcii, ktoré je možné zakúpiť mesiac aj pol po aukcii za rovnakých podmienok ako na aukcii, teda za vyvolávaciu cenu a aukčnú prirážku


AKO PREDÁVAŤ

1 Vedieť, čo mám
Aukčná spoločnosť White & Weiss je ochotá vás zorientovať vás v ocenení vášho diela aukčnej hodnoty. Prosím zašlite fotografiu diela na náš email, nezabudnite pripojiť rozmery, médium, dátum, provenienciu, prípadne informácie o signatúre - podpise autora. Alternatívne nás kontaktujte po telefóne a dohodnite si priamo stretnutie.

2 Kde a kedy predávať
Aukčná spoločnosť White & Weiss organizuje aukcie dvakrát ročne - v apríli a v novembri v Bratislave. Aukcie vedie v každom médiu výtvarného - vizuálneho umenia. Kontaktujte nás telefonicky alebo emailom a prediskutujeme s vami najvhodnejší čas na predaj vášho diela, aby sa dosiahla čo najpriaznivejšia dražobná výsledná cena.

3 Zverenie umeleckého diela
Zverenie umeleckého diela v správny čas dovoľuje našej spoločnosti uskutočniť možnosti overenia jeho pravosti, správne naplánovanie času, kedy bude dielo uvedené na aukčný trh a zaradené medzi diela súrodej proveniencie či obdobia. Samozrejme s vami prediskutujeme jeho umiestnenie v katalógu a zmluvné podmienky jeho zaradenia do aukcie.

4  Žiadne ďalšie finančné zrážky
Za každú predanú aukčnú položku účtuje aukčná spoločnosť White & Weiss po jej predaji finančnú zrážku vyjadrenú v percentách, tie pokrývajú spoločnosti náklady s dražením umeleckého diela. Ďalšie finančné zrážky za prevoz diela nie sú účtované. Pri zverení umeleckého diela do naších rúk vás o tom radi poinformujeme. Za vyhotovenie profesionalnej fotografickej reprodukcie diela si (fotograf diela účtuje malý polatok).

5 Platby
Po skončení aukcie vás budeme informovať o predaných položkách, tie sú samozrejme hneď zverejnené aj na našej internetovej stránke. Vlastníkom vydraženého diela vyplácanie predaných položiek realizujeme do 30 dní (znížené o zmluvne uzatvorenú percentuálnu zrážku) odo dňa aukcie.