VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
WHITE & WEISS, s.r.o.
ČLÁNOK I.
ROZSAH PÔSOBNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) sa riadia všetky záväzkové vzťahy, ktoré vznikli alebo vzniknú uzavretím Kúpnej zmluvy medzi predávajúcim: autorom alebo vlastníkom umeleckého diala (Predávajúci), v mene a na účet ktorého koná obchodný zástupca: WHITE & WEISS s.r.o., sídlo: Krátka 4, 811 03 Bratislava, IČO: 36 843 962, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 48263/B (WHITE & WEISS alebo Obchodný zástupca) a kupujúcim (Kupujúci).

ČLÁNOK II.
OBJEDNÁVKA UMELECKÉHO DIELA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Podmienkou nakupovania prostredníctvom internetovej stránky www.whiteweiss.com je registrácia Kupujúceho na uvedenej stránke.
2. Kupujúci si dielo (Umelecké dielo) objednáva prostredníctvom internetovej stránky www.whiteweiss.com, a to vyplnením elektronického objednávkového formuláru (Objednávka). Kupujúci je povinný vyplniť v Objednávke všetky tie údaje, ktoré sú označené ako povinné. V prípade nevyplnenia povinných údajov zo strany Kupujúceho sa Objednávka považuje za neplatnú.
3. Odoslaná Objednávka, obsahujúca všetky povinné údaje (t.j. riadne vyplnená Objednávka), je návrhom na uzavretie zmluvy a pôsobí od momentu doručenia WHITE & WEISS.
O prijatí Objednávky informuje WHITE & WEISS Kupujúceho prostredníctvom e-mailu. Momentom prijatia Objednávky zo strany WHITE & WEISS prichádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim, v mene a na účet ktorého koná WHITE & WEISS, a Kupujúcim.
4. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu predmet kúpy (Umelecké dielo) špecifikovaný v Objednávke a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Umeleckému dielu.
5. Kupujúci berie na vedomie, že Umelecké dielo kupuje tak, ako je vyobrazené na zverejnenej fotografii a s vlastnosťami, ktoré sú uvedené v popise pri predávanom Umeleckom diele.

ČLÁNOK III.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kupujúci je povinný na účet WHITE & WEISS za poskytnuté plnenie (Umelecké dielo) zaplatiť kúpnu cenu (Kúpna cena), vrátane DPH.
2. Kúpna cena predstavuje cenu, ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.whiteweiss.com pri Umeleckom diele v čase odoslania Objednávky. Odoslaním Objednávky Kupujúci vyjadruje súhlas s cenou, ktorá je v Objednávke uvedená, ako aj s vlastnosťami Umeleckého diela, ktoré sú v čase odoslania Objednávky zverejnené na internetovej stránke www.whiteweiss.com.
3. Náklady na zabalenie Umeleckého diela (Balné) sú zahrnuté v Kúpnej cene.
4. Kúpna cena však nezahŕňa náklady Predávajúceho vynaložené na doručenie Umeleckého diela a ani akékoľvek iné náklady, výdavky, poplatky, ktoré mu z akéhokoľvek dôvodu vzniknú v súvislosti s dodaním Umeleckého diela (napr. clo).
5. Náklady na doručenie Umeleckého diela (Náklady doručenia) sú závislé od Kupujúcim zvoleného spôsobu dodania Umeleckého diela (čl. IV, ods. 5). V prípade, ak Kupujúci zvolí spôsob dodania Umeleckého diela prostredníctvom kuriérskej spoločnosti (kuriéra) výška Nákladov doručenia je určená v Sadzobníku zverejnenom na stránke http://www.whiteweiss.com/sk/postovne-a-dopravne/. Kupujúci berie na vedomie, že samotná výška Nákladov doručenia závisí najmä od miesta dodania Umeleckého diela (adresy uvedenej Kupujúcim v Objednávke) a od hmotnosti Umeleckého diela, ktoré sa má Kupujúcemu doručiť. Konečné Náklady doručenie budú vyčíslené v rámci faktúry, ktorá sa v súlade s týmto článkom doručuje Kupujúcemu.
6. Úhradu Kúpnej ceny, vrátane DPH a Nákladov doručenia, môže Kupujúci realizovať jedným z nasledovných spôsobov:
a) bezhotovostným platobným stykom na číslo účtu
2922846394/1100, IBAN: SK87 1100 0000 0029 2284 6394, SWIFT: TATRSKBX
b) na faktúru alebo
c) platobnou kartou.
7. Spôsob realizácie platby Kúpnej ceny si Kupujúci zvolí v Objednávke.
8. Pri bezhotovostnom platobnom styku sa Kúpna cena (vrátane Nákladov doručenia) považuje za uhradenú až momentom pripísania na účet WHITE & WEISS.
9. Pri platbe na faktúru bude faktúra Kupujúcemu zaslaná elektronicky na e-mail uvedený v Objednávke. Kupujúci súhlasí s vydaním a zaslaním elektronickej faktúry.

ČLÁNOK IV.
DODACIE PODMIENKY

1. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť prijatú Objednávku do 10 dní odo dňa prijatia Objednávky. O vybavení Objednávky WHITE & WEISS alebo Predávajúci informuje Kupujúceho e-mailom, a to na e-mail uvedený Kupujúcim v Objednávke alebo iným vhodným spôsobom.
2. V prípade prekročenia (nedodržania) lehoty na dodanie Umeleckého diela, uvedenej v ods. 1 tohto článku, o viac ako 3 dni a pred odoslaním Umeleckého diela Kupujúcemu, je Kupujúci oprávnený stornovať Objednávku . WHITE & WEISS v takom prípade zašle Kupujúcemu e-mail o prijatí storna Objednávky alebo bude Kupujúci informovaný iným vhodným spôsobom.
3. V prípade, ak Umelecké dielo nie je Kupujúcemu možné dodať z dôvodu jeho nedostupnosti alebo z iných dôvodov, je WHITE & WEISS alebo Predávajúci povinný o tejto skutočnosti vyrozumieť Kupujúceho, a to zaslaním e-mailu na e-mail Kupujúceho uvedený v Objednávke alebo iným vhodným spôsobom.
4. Predávajúci a Kupujúci sa môžu namiesto dodania Umeleckého diela uvedeného v Objednávke dohodnúť na náhradnom plnení. V prípade uzavretia dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim o náhradnom plnení, Predávajúci, v mene a na účet ktorého koná WHITE & WEISS, uzavrie s Kupujúcim novú zmluvu.
V prípade, ak Umelecké dielo nie je Kupujúcemu možné dodať z dôvodu jeho nedostupnosti alebo z iných dôvodov a medzi Predávajúcim a Kupujúcim nebola uzavretá dohoda o náhradnom plnení, Kúpna zmluva sa zrušuje od počiatku. Zrušenie Kúpnej zmluvy (resp. storno Objednávky) oznámi Kupujúcemu WHITE & WEISS alebo Predávajúci.
5. Dodanie Umeleckého diela Kupujúcemu sa uskutočňuje jedným z nasledovných spôsobov:
a) prostredníctvom prepravy kusových zásielok t.j. kuriérom, resp. kuriérskou spoločnosťou na adresu uvedenú Kupujúcim v Objednávke
6. Nebezpečenstvo vzniku škody na Umeleckom diele prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom prevzatia Umeleckého diela.
7. Vlastnícke právo k Umeleckému dielu prechádza na Kupujúceho až prevzatím Umeleckého diela a úplným zaplatením Kúpnej ceny (vrátane DPH a Nákladov doručenia).
8. Kupujúci je povinný Umelecké dielo prevziať, a to v dohodnutom mieste a čase, osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej (tretej) osoby.

ČLÁNOK V.
VRÁTENIE UMELECKÉHO DIELA A PLATBY

1. V súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (Zákon) je Kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť, a to bez udania dôvodu, do 14 dní odo dňa prevzatia Umeleckého diela.
2. Kupujúci sa zaväzuje pred uplatnením práva na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 1 tohto článku oboznámiť sa s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy (Príloha č. 1).
3. Kupujúci môže svoje právo na odstúpenie podľa ods. 1 tohto článku uplatniť písomným oznámením o odstúpení, zaslaným na adresu sídla WHITE & WEISS: Krátka 4, 811 03 Bratislava alebo prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@whiteweiss.com. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, uverejnený na stránke www.whiteweiss.com. Kupujúci je povinný, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, zaslať riadne zabalené Umelecké dielo, spolu s kópiou faktúry a dokladu o zaplatení, späť na adresu sídla WHITE & WEISS uvedenú v ods. 3 tohto článku. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bolo Umelecké dielo odovzdané na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dodanie objednaného Umeleckého diela (Náklady doručenia).
5. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa ods. 5 tohto článku pred tým, ako mu je Umelecké dielo vrátené.
6. Náklady na vrátenie objednaného Umeleckého diela znáša Kupujúci. Kupujúci bude znášať aj náklady na vrátenie Umeleckého diela, ktoré vzhľadom na svoju povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
7. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Umeleckého diela, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Umeleckým dielom, ktoré je nad rámec bežného zaobchádzania.

ČLÁNOK VI.
REKLAMACIA

A. Záruka
1. Predávajúci sa zaväzuje Umelecké dielo dodať bez vád.
2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predané Umelecké dielo, t.j. Umelecké dielo tak, ako je vyobrazené na zverejnenej fotografii (článok II ods. 5 VOP) pri prevzatí Kupujúcim, t.j. Predávajúci nezodpovedá za vady na ráme Umeleckého diela a/alebo skle v prípade, ak nebolo vyobrazené na zverejnenej fotografii.

B. Podmienky na uplatnenie zodpovednosti za vady
1. Kupujúci je povinný Umelecké dielo pri jeho prevzatí dôkladne prezrieť a skontrolovať. V prípade zistenia zjavných vád, najmä zistenia mechanického poškodenia, je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu s doručovateľom (kuriér, kuriérska spoločnosť) Umeleckého diela alebo s Predávajúcim spísať Záznam o zistených vadách a bezodkladne uplatniť reklamáciu u WHITE & WEISS. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Umeleckom diele, vrátane vady spočívajúcej v nekompletnosti (neúplnosti) Umeleckého diela, sa nebude prihliadať.
2. Právo zo zodpovednosti za iné vady (tie, ktoré neboli zjavné pri prevzatí Umeleckého diela) je Kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu na Umeleckom diele zistil.
3. Právo zo zodpovednosti za vady Umeleckého diela nemožno uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním Umeleckého diela v nevhodných podmienkach (napr. klimatických) a pod.
4. Kupujúci berie na vedomie, že za vadu Umeleckého diela sa nepovažuje najmä poškodenie Umeleckého diela, ktoré bolo spôsobené bežným časovým znehodnotením alebo poškodenie, na ktoré bol upozornený v popise (charakteristike vlastností) Umeleckého diela alebo to vyplýva z jeho vyobrazenia na zverejnenej fotografii.

C. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady
1. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť u WHITE & WEISS.
2. Kupujúci je oprávnený reklamáciu uplatniť písomne, zaslaním listu na adresu sídla WHITE & WEISS: Krátka 4, 811 03 Bratislava alebo prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@whiteweiss.com.
3. Kupujúci je povinný Umelecké dielo pred odoslaním na reklamáciu vhodne zabaliť (rovnakým spôsobom, ako bolo umelecké dielo zabalené pri prevzatí), a to v závislosti od druhu Umeleckého diela. Kupujúci zodpovedá najmä za škodu spôsobenú na Umeleckom diele, ktorá vznikne v dôsledku porušenia povinností Kupujúceho v zmysle tohto bodu alebo v súvislosti s týmto porušením.
4. V právnom úkone, ktorým si Kupujúci uplatňuje reklamáciu, je tento povinný riadne popísať vady Umeleckého diela a uviesť adresu, vrátane e-mailu, na ktorú ho WHITE & WEISS vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje.
5. Kupujúci je povinný pri reklamácii Umeleckého diela predložiť faktúru spolu s dokladom o zaplatení kúpnej ceny Umeleckého diela.
6. V prípade nepredloženia dokladov uvedených v ods. 5 tohto bodu tohto článku nebude reklamácia uznaná.
7. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň doručenia reklamovaného Umeleckého diela spolu s príslušnými dokladmi (podľa ods. 5 tohto bodu tohto článku) WHITE & WEISS.
8. V prípade, ak právny úkon, ktorým si Kupujúci uplatňuje reklamáciu, je neúplný (nečitateľný, nejasný, nezrozumiteľný, neobsahuje požadované doklady) WHITE & WEISS e-mailom alebo iným vhodným spôsobom vyzve Kupujúceho na doplnenie reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia doplneného podania (reklamácie) zo strany Kupujúceho.
9. Ak Kupujúci nedoplní podanú reklamáciu, táto bude považovaná za neopodstatnenú.
10. O prijatí reklamácie WHITE & WEISS bezodkladne vyrozumie Kupujúceho, a to e-mailom zaslaním Potvrdenia o prijatí reklamácie na e-mail uvedený Kupujúcim podľa ods. 4 tohto bodu tohto článku alebo iným vhodným spôsobom, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

D. Vybavenie reklamácie
1. WHITE & WEISS (resp. určená osoba) je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach podľa § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv Kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Umeleckého diela, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Umeleckého diela za nové Umelecké dielo, ak je to možné.
3. WHITE & WEISS je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
4. O vybavení reklamácie WHITE & WEISS informuje Kupujúceho prostredníctvom listu alebo e-mailu.

ČLÁNOK VII.
PODÁVANIE PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ

1. Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to listom zaslaným na adresu sídla WHITE & WEISS: Krátka 4, 811 03 Bratislava alebo elektronicky e-mailom zaslaným na: info@whiteweiss.com.
2. WHITE & WEISS spotrebiteľa (Kupujúceho) informuje o posúdení podnetu alebo sťažnosti e-mailom alebo listom na e-mail alebo adresu uvedenú Kupujúcim v podnete alebo sťažnosti, alebo iným vhodným spôsobom.

ČLÁNOK VIII.
PREDKUPNÉ PRÁVO WHITE & WEISS

1. Kupujúci, Predávajúci a WHITE & WEISS sa týmto dohodli, že v prípade ďalšieho prevodu Umeleckého diela zo strany Kupujúceho, WHITE & WEISS má predkupné právo k prevádzanému Umeleckému dielu podľa § 602 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Kupujúci sa zaväzuje písomne ponúknuť prevádzané Umelecké dielo WHITE & WEISS, a to pred jeho scudzením tretej osobe, za Kúpnu cenu a podmienok porovnateľných s podmienkami uvedenými v týchto VOP.

ČLÁNOK IX.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Predávajúci a WHITE & WEISS požadované osobné údaje od Kupujúceho využívajú len k zabezpečeniu realizácie Objednávky Kupujúceho a pre potreby vlastného marketingu.
2. Predávajúci a WHITE & WEISS sa zaväzujú osobné údaje poskytnuté Kupujúcim chrániť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
3. Predávajúci a WHITE & WEISS osobné údaje poskytnuté Kupujúcim neposkytujú tretím osobám, okrem prípadov, pri ktorých je to priamo uvedené alebo ak je to nevyhnutné.
4. Kupujúci odoslaním Objednávky udeľuje Predávajúcemu a WHITE & WEISS v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie svojich osobných údajov, uvedených v Objednávke, za účelom realizovania Objednávky a na účely vymedzené v tomto článku.
5. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu a WHITE & WEISS súhlas podľa ods. 4 tohto článku dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

ČLÁNOK X.
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci môže podať Predávajúcemu žiadosť podľa prvej vety e-mailom na: info@whiteweiss.com.
2. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoARS"), ak Predávajúci na žiadosť podľa ods. 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
3. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .
4. Žiadosť podľa ods. 1 tohto článku môže podať len Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom podľa § 2 ods. 1 písm. a) ZoARS, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

ČLÁNOK XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. Júna 2016. VOP v platnom znení sú nepretržite zverejnené na internetovej stránke WHITE & WEISS: www.whiteweiss.com a sú k dispozícii aj na adrese sídla WHITE & WEISS: Krátka 4, 811 03 Bratislava.
2. WHITE & WEISS si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP. Zmenené (doplnené alebo upravené) všeobecné obchodné podmienky nadobudnú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke WHITE & WEISS: www.whiteweiss.com. Zmenené všeobecné obchodné podmienky budú k dispozícii aj na adrese sídla WHITE & WEISS: Krátka 4, 811 03 Bratislava.
3. Odoslaním Objednávky Kupujúcim a prijatím Objednávky WHITE & WEISS sa tieto VOP stávajú automaticky pre zmluvné strany záväzné a bez ohľadu na to, či sú k Objednávke alebo k zmluve pripojené, tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
4. Neoddeliteľnou súčasťou VOP je Príloha č. 1 – Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Príloha č. 2 – Formulár na odstúpenie od zmluvy.
5. Odoslaním Objednávky Kupujúci potvrdzuje, že s týmito VOP, vrátane ich príloh, sa vopred riadne oboznámil, ich obsahu porozumel, že ich bezvýhradne akceptuje a bude sa nimi riadiť.
6. Predávajúci a Kupujúci sa môžu s písomným súhlasom WHITE & WEISS dohodnúť na vylúčení použitia niektorých ustanovení VOP.
7. Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli uzavretím kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim, v mene a na účet ktorého koná WHITE & WEISS a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov sa spravujú slovenským právnym poriadkom, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
8. Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli uzavretím kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim, v mene a na účet ktorého koná WHITE & WEISS a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa spravujú slovenským právnym poriadkom, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
9. V prípade súdneho sporu je daná príslušnosť súdu podľa ustanovení zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších právnych predpisov, pričom miestne príslušný súd je určený podľa sídla, miesta podnikania alebo bydliska odporcu.

PRÍLOHA Č. 1
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA
NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

- Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
- Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia Umeleckého diela.
- Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: WHITE & WEISS s.r.o., so sídlom: Krátka 4, 811 03 Bratislava, e-mail: info@whiteweiss.com
- Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.
- Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

- Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Umeleckého diela k Vám. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
- Platba za zakúpené Umelecké dielo Vám bude uhradená až po doručení vráteného Umeleckého diela späť na našu adresu alebo po predložení relevantného dokladu preukazujúceho zaslanie Umeleckého diela späť podľa toho, čo nastane skôr.
- Zašlite nám Umelecké dielo späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Umelecké dielo odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
- Náklady na vrátenie Umeleckého diela znášate Vy.
- Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty Umeleckého diela v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Umeleckého diela.